معرفی شهردار ابوزیدآباد - آقای مهندس قندی

معرفی شهردار ابوزیدآباد - آقای مهندس قندی

معرفی شهردار ابوزیدآباد - آقای مهندس قندی

معرفی شهردار ابوزیدآباد - آقای مهندس قندی

معرفی شهردار ابوزیدآباد - آقای مهندس قندی