پیرو گزارش بازدید روز شنبه مورخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ دکتر کاوسیان رئیس و دکتر شکاری عضو محترم شورا به اتفاق شهردار محترم جناب آقای مهندس قندی از مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد و در ادامه پیگیری موارد و بررسی مشکلات  ابراز شده در مرکز، امروز سه شنبه در اولین روز و ساعت کاری سال 1403 حضور و جلسه جهت پیگیری موضوعات مطرح شده، در دفتر جناب آقای دکتر فیروزیان مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان و جناب آقای دکتر قمصری ریاست محترم مرکز بهداشت و تنی چند از کارشناسان مربوطه در شبکه آران و بیدگل برگزار گردید.
در این نشست تمامی موارد مطروحه در بازدید و جلسه با مدیر مرکز  از قبیل تامین نیروی رسمی پرستار زن، بهینه سازی و دیجیتال نمودن دستگاه رادیولوژی و تجهیزات پزشکی مطرح که مورد تایید و مساعدت و قبول مدیریت محترم قرار گرفته و ضمن اینکه مدیر محترم ابراز داشتند در حال حاضر دانشگاه در حال جذب نیرو می باشد تلاش کرده ایم هیچ شیفتی بدون پرستار نماند و در خصوص موارد دیگر مقرر گردید در اولین فرصت  توسط شبکه تامین، و به مرکز ابوزیدآباد تحویل گردد.