اجرای نعل درگاه و عملیات ساخت فریم پنجره و درب ها و دورچینی و اجرای کتیبه اطراف پنجره های ساختمانهای پارک بوستان بانوان شهر (شامل سالن جلسات، نماز خانه، سرویسهای بهداشتی، اتاق کنترل و برق ) و آماده سازی آن جهت اجرای سقف