شروع عملیات کلاف گذاری ساختمان های پارک بوستان بانوان شهر (شامل سالن همایش، نماز خانه، سرویسهای بهداشتی،  و اتاق کنترل و برق ) و  آماده سازی آن جهت اجرای سقف