عملیات  توسعه و آزادسازی معابر شهر ابوزیدآباد
خیابان ۱۲ متری  حد فاصل خیابان شهید باقری و خیابان امام خمینی (ره) به میزان دویست و پنجاه متر مربع با توافق مالکین.  
 از شهروندان عزیز جناب آقایان حسین انصاری و حسن انصاری  در خصوص همکاریهای تنگاتنگ با شهرداری در امر توافق برای آزادسازی منزل مسکونی واقع در طرح تعریض خیابان ۱۲ متری تقدیر و تشکر می