عملیات هرس زمستانه درختان فضای سبز شهرداری با هدف : حذف سرشاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و بیمار و شکسته جهت حفظ و تامین سلامت گیاه.
ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا.
ایجاد شکل ویژه درشاخساره گیاه جهت شکل سازی گیاهان جهت تزئین.
ایجاد تعادل بین شاخساره و ریشه.
جوان ساختن درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید.
محدودکردن رشد و کوتاه ساختن برای تسهیل عملیاتی مانند سمپاشی و برداشت و زینت بخشیدن به درخت.