ادامه عملیات اجرای نمای و پلکانی و ساخت سکوی جشنواره (مجموعه روباز جشنواره ) پارک بوستان بانوان شهر