شروع عملیات زیرسازی و سنگ فرش کوچه  و میدان روبروی مسجد حاج هاشم محله سحرگاه به میزان ۵۰۰ متر مربع و جدولگذاری به میزان ۵۰ متر طول