اتمام عملیات حفر پنج حلقه چاه جذبی  سرویسهای بهداشتی ،ساختمان اداری ، پیست اسکیت ، زمین چمن مصنوعی و سکوی جشنواره  پارک بوستان بانوان شهر  جهت دفع آبهای سطحی این محوطه