به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در راستای توسعه فضاهای سبز همزمان با تداوم اجرای سایر عملیات های عمرانی در این پارک اجرای محوطه سازی و جدول گذاری آن نیز آغاز گردید. با توجه به عدم وجود محیط مناسب برای ورزش و تفریح بانوان شهر ابوزیدآباد مدیریت شهری در این دوره اقدام به احداث پارک بانوان نمود.